×

Prihásenie

Zabudnuté heslo?
Nie si registrovany?

Podmienky používania

Užívatelia & rozsah poskytovaných služieb

 • Naše služby môže využívať neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívateľ
 • Neregistrovaný užívateľ môže využívať služieb:
  • prezeranie, zdieľanie publikácií uložených na serveri
  • nahrávanie publikácií
 • registrovaný užívateľ môže využívať služieb:
  • dostupných pre neregistrovaných užívateľov
  • zobrazenie vlastných nahratých publikácií ich mazanie a editáciu
  • zobrazenie obľúbených publikácií a ich mazanie

Práva a povinnosti používateľov

 • Užívateľ je povinný pri registrácií uvádzať pravdivé, aktuálne a úplné údaje identifikujúceho ho ako užívateľa. Pri zistení, že údaje nie sú pravdivé si poskytovateľ vyhradzuje právo na zablokovanie či zrušenie užívateľského účtu.
 • Užívaťeľ je zodpovedný za užívateľský obsah. Umiestnením užívateľského obsahu na server sa užívateľ nezbavuje akéhokoľvek práva k užívateľskému obsahu a je oprávnený s ním disponovať.
 • Umiestnením nahranej publikácie na server poveruje užívateľ poskytovateľa k automatickému spracovaniu a uloženiu príslušného súboru prípadne jeho kópie na serveri.
 • Umiestnením nahranej publikácie na server dalej poveruje užívateľ poskytovateľa k automatickému vytvorenie náhľadu tzv. „thumbnail”, ktorý bude spolu s názvom a popisom reprezentovať obsah publikácie na serveri.
 • Umiestnením nahranej publikácie na server ďalej poveruje užívateľ poskytovateľa k automatickému zpracovaniu názvu nahratej publikácie a jeho zaradenie do databáze pre vyhľadávanie nahratých publikácií.
 • Užívateľ berie na vedomie, že spracovanie nahratej publikácie je automatické a poskytovateľ nijak neskúma obsah ani názov nahratej publikácie.
 • Poskytovateľ nevykonáva žiadnu kontrolu oprávnenosti alebo neoprávnenosti ukladania alebo zdieľania užívateľského obsahu.
 • Užívateľ nesmie nijak ohrozovať alebo narušovať chod serveru alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch.
 • Užívateľ nie je oprávnený zprístupniť jeho prihlasovanie údaje umožňujúce prístup na jeho užívateľský účet tretej osobe. V prípade, že užívateľ takýto prístup tretej osobe umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako keby sa škody dopustil sám. Pokiaľ sa užívateľ dozvie, alebo bude mať podozrenie o zneužití svojho účtu, je povinný okamžite informovať poskytovateľa. V prípade že túto skutočnosť neoznámi, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako keby sa zneužitia dopustil sám.
 • Poskytovateľ nezaručuje, že akýkoľvek užívateľský obsah nebude poškodený, zmenený či zmazaný. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu alebo akúkoľvek inú újmu spôsobenú ztrátou užívateľského obsahu.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať či zrusiť užívateľské účty, ktoré boli v rozpore s týmito pravidlami.

Práva a povinnosti poskytovateľa

 • Poskytovateľ žiadnym spôsobom nesleduje, neotvára ani neanalyzuje užívateľský obsah.
 • Poskytovateľ zodpovedá za obsah informácií nahratých užívateľom na server iba vtedy, mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľa je protiprávne, alebo keď sa prekázatelne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľa a neodkladne neučinil všetky kroky, ktoré sa po ňom môžu požadovať, k odstráneniu alebo zneprístupneniu takýchto informácií.
 • Poskytovateľ nie je povinný dohliadať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmazať, upraviť, zneprístupniť či inak obmedziť dostupnosť akéhokoľvek užívateľského obsahu.
 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť server ako aj poskytované služby, ich rozsah a podmienky a to bez predchodzieho upozornenia užívateľa. Užívateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým že tieto úpravy môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých služieb. Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu škôd plynúcich z tohto obmedzenia alebo zastavenia funkčnosti poskytovaných služieb zpôsobených takýmito úpravami serveru alebo služieb.

Oznámenie o užívateľskom obsahu porušujucom podmienky serveru a/alebo právne predpisy

 • Oznamovateľ odpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť, oprávnenosť a odôvodnenosť oznámenia v zmysle pravidiel oznámenia. Oznamovateľ nesie zodpovednosť za oznámenie, ktoré nesprávne, nepravdivo, neoprávnene či neodôvodnene označuje právne nezávadný užívateľský obsah, a to vrátane zodpovednosti za škodu zpôsobenú užívateľovi, ktorého užívateľského pbsahu sa oznámenie týka, alebo poskytovateľovi.
 • V prípade, že oznámenie nebude obsahovať minimálne údaje a informácie uvedené v pravidlách oznámenia, nemusí býť také oznámenie zo strany poskytovateľa považované vzhľadom k okolnostiam prípadu za riadne účinné. Poskytovateľ si v takom prípade vyhradzje právo na ignorovanie oznámenia.
 • Užívateľ, ktorého nahraná publikácia bola v dôsledku oznámenia zneprístupnená, je oprávnený zaslať poskytovateľovi oznámenie kde bude odôvodnenie, že obsah nahratej publikácie a jeho umiestnenie na serveri je v súlade s právom. Poskytovateľ môže (nie je však povinný) využiť informácie uvedené v protioznámení. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný po obdržení protioznámenia zneprístupnenú alebo odstránenú publikáciu znovu sprístupniť.

Následky porušenia podmienok

 • V prípade, že poskytovateľ odstraní či zneprístupní užívateľský obsah z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo právnych predpisov, eviduje poskytovateľ voči príslušnému užívateľovi prvý prípad porušenia týchto podmienok.
 • V prípade opakovaného porušenia týchto podmienok zo strany rovnakého užívateľa alebo v prípade akéhokoľvek závažného porušenia týchto podmienok je poskytovateľ oprávnený:
  • Účet užívateľa zablokovať či zrušiť
  • Podmieniť daľšie užívanie služieb a serveru zo strany užívateľa prehlásením o právnej bezchybnosti všetkého užívatelského obsahu, ktorý užívateľ umiestnil na server.
 • Užívateľ, ktorému bol účet zrušený alebo zablokovaný, nie je oprávnený naďalej používať služby serveru, a to ani pod odlišným účtom.

Zodpovednosť za škodu

 • Služby poskytované poskytovateľom užívateľovi sú poskytované „tak ako sú”. Poskytovateľ neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku ohľadne funkčnosti a dostupnosti služieb. Poskytovateľ užívateľovi nezaručuje najmä, že:
  • Služby budú dostupné nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni
  • Služby budú plne funkčné po celú dobu dostupnosti služieb
  • Služby budú poskytované bez chýb
  • Užívateľský obsah bude vždy dostupný, úplný, správny, presný, nepoškodený alebo nezmenený
  • Užívateľský obsah neporušuje právne predpisy či práva alebo oprávnené záujmy užívateľov alebo tretích strán
  • Užívateľ prehlasuje, že berie na vedomie, že poskytovateľ neposkytuje ohľadne poskytovania služieb žiadne záruky, že je preto poskytovanie služieb spojené s určitým rozikom. Užívateľ toto riziko akceptuje a zavezuje sa učiniť všetky primerané kroky k tomu, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku újmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s užívaním služieb
  • Poskytovateľ užívateľovi nezodpovedá za akúkoľvek prímu či neprímu újmu či škodu, ktorá užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním serveru, služieb či akéhokoľvek užívateľského obsahu. Poskytovateľ voči užívateľovi nezodpovedá hlavne za:
   • Nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnoť, funkčnosť alebo rýchlosť akejkoľvek služby
   • Stratu akéhokoľvek užívateľského obsahu